PORTFOLIO

ART DIRECTION:Kamaitachi no yoru 2 ; Kangokuto no Warabeuta

2002

Video Game Program (CHUNSOFT) 2002.07.18 on sale

<PORTFOLIO Index

Kamaitachi no yoru 2 ; Kangokuto no Warabeuta

Kamaitachi no yoru 2 ; Kangokuto no Warabeuta

Kamaitachi no yoru 2 ; Kangokuto no Warabeuta