PORTFOLIO

BRAVO SASEBO FESTIVAL

2004

EVENT PRODUCE(Sasebo city where the scene of a film “69 sixty nine” that Yohei Taneda worked on as a Producton Designer / Sasebo city, Nagasaki JAPAN)2004.07.01 – 08.23

<PORTFOLIO Index

BRAVO SASEBO FESTIVAL

BRAVO SASEBO FESTIVAL

BRAVO SASEBO FESTIVAL


Graphic Design:Osamu Ouchi